Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do pełnej wersji programów

Wybierz swój język

SHARE

SHARE

Regulamin Przyznawania Nagród "Stars Night 2024"

§1 Postanowienia Ogólne

Konkurs "Stars Night 2024" jest organizowany z okazji trzeciej rocznicy powstania Wyspa TV, będącego projektem Golden Rule Ltd (zwanej dalej Organizatorem).

Celem Konkursu jest wyróżnienie osób, projektów lub inicjatyw, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji kultury, sztuki, innowacji, wpływu na społeczeństwo, lub innych dziedzin, rozszerzając globalnie zasięg Wyspa TV.
Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

§2 Zasady Nominacji

Nominować mogą wszyscy zainteresowani, którzy wypełnią i prześlą poprawnie formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Wyspa TV.
Każdy może zgłosić dowolną liczbę kandydatów, jednak jeden kandydat może być zgłoszony tylko raz w danej edycji Konkursu oraz kategorii.
Nominacje muszą zawierać uzasadnienie, dlaczego dany kandydat zasługuje na nagrodę "Stars Night 2024".

§3 Kategorie i Kryteria

Konkurs będzie prowadzony w kilku kategoriach, które zostaną ogłoszone przez Organizatora na początku każdej edycji Konkursu.
Kryteria oceny nominacji obejmują: oryginalność, wpływ na społeczeństwo/kulturę/branżę, innowacyjność, zaangażowanie oraz wkład w rozwój dziedziny, w której działa kandydat.

§4 Skład Komisji i Proces Wyboru

O wyborze laureatów decyduje Komisja Konkursowa, składająca się z Zarządu Golden Rule Ltd oraz Zarządu Honorowego.
Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania.
Komisja dokonuje wyboru na podstawie zgłoszeń i uzasadnień zawartych w formularzu nominacyjnym.

§5 Proces Oceny Nominacji i Przyznawania Nagród

1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania nagród w ramach ceremonii Stars Night 2024.

2. Celem nagród jest wyróżnienie osób za ich wyjątkowe osiągnięcia i wkład w swojej dziedzinie.

3. Komisja oceniająca składa się z 8 członków, którzy dokonują oceny nominowanych na podstawie przedstawionych opisów ich pracy i osiągnięć.

Procedura Głosowania:

1. Każdy członek komisji ocenia każdego nominowanego, przyznając mu punkty w skali od 1 do 10.

2. Oceny od wszystkich członków komisji są sumowane, aby uzyskać łączną liczbę punktów dla każdego nominowanego.

3. Nominowani, którzy przekroczą ustalony próg punktowy, kwalifikują się do otrzymania nagrody.

Próg Punktowy:

1. Aby nominowany mógł zostać laureatem nagrody, musi osiągnąć minimalną średnią ocenę 8 punktów (na 10 możliwych) od każdego członka komisji.

2. W przypadku, gdy żaden z nominowanych nie osiągnie wymaganego progu, nagrody mogą nie zostać przyznane lub komisja może zdecydować o obniżeniu progu punktowego.

Rozstrzyganie Remisów:

1. W przypadku remisu między nominowanymi przekraczającymi próg punktowy, komisja przeprowadza dodatkową rundę głosowania.

Ogłoszenie Wyników:

1. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone podczas ceremonii Stars Night 2024.

2. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator Stars Night 2024.

§6 Nagrody i Wyróżnienia

Nagrody Główne: Laureaci w każdej z kategorii otrzymają statuetki ufundowane przez sponsora nagród. Dodatkowo, każdy laureat będzie miał możliwość zaprezentowania swojego projektu lub osiągnięcia na scenie, otrzymując czas około 2 minut.

Wyróżnienia Specjalne: Nominowani, którzy otrzymają wyróżnienia specjalne, przyznane przez Komisję, dodatkowo mają po 1 minucie na scenie podczas wydarzenia.
Każdy nominowany otrzyma certyfikat uczestnictwa.

§7 Ogłoszenie Wyników i Nagrody

Wyniki Konkursu oraz nazwiska laureatów będą ogłoszone podczas uroczystego wydarzenia Stars Night Wyspa TV 2024 w dniu 05.10.2024, które odbędzie się w Royal Liver Building w Liverpool, oraz na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Wyspa TV.
Laureaci otrzymają statuetki "Stars Night 2024" oraz promocję w mediach związanych z Wyspa TV.

§8 Postanowienia Końcowe

Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn, o czym poinformuje uczestników za pomocą strony internetowej Konkursu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają ogólne przepisy prawa.
Organizator zachęca do aktywnego udziału w Konkursie i zgłaszania kandydatów, którzy swoją działalnością wnoszą pozytywny wkład w rozwój społeczeństwa i kultury, lokalnie oraz na arenie międzynarodowej.

POSTANOWIENIA dla AUDIENCE STAR!

W ramach konkursu "Stars Night 2024", spośród wszystkich nominowanych zostanie wybrana AUDIENCE STAR, na którą będą mogli głosować wszyscy subskrybenci Wyspa TV.

Zasady Głosowania na AUDIENCE STAR:
Każda osoba, która zakupi bilet na wydarzenie Stars Night 2024, otrzyma trzymiesięczną subskrypcję Wyspa TV. Ta subskrypcja umożliwi udział w głosowaniu na swojego faworyta do tytułu AUDIENCE STAR.

Wszyscy aktualni subskrybenci, niezależnie od długości trwania subskrypcji, również zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w głosowaniu.

Osoby, które jeszcze nie są subskrybentami Wyspa TV, ale chcą wziąć udział w głosowaniu, muszą nabyć co najmniej jednomiesięczną subskrypcję Wyspa TV.

Nagroda:
W przypadku, gdy wybrana AUDIENCE STAR będzie również osobą, która uzyskała wymagany próg punktowy podczas głosowania komisji konkursowej, otrzyma ona specjalne wyróżnienie w postaci symbolicznego ukoronowania "Podwójnej Gwiazdy". Jest to symbol szczególnego uznania zarówno od komisji, jak i od publiczności.
Wszystkie konkursy organizowane przez Wyspa TV będą realizowane w podobnej formie, wykorzystując w pełni własne systemy i technologie, aby zapewnić płynność i uczciwość procesu głosowania.

Losowanie Nagród dla Głosujących:
Wśród wszystkich subskrybentów, którzy wezmą udział w procesie głosowania, zostaną rozlosowane TRZY atrakcyjne nagrody. To nasz sposób, aby podziękować Wam za zaangażowanie i uczestnictwo w wyborze AUDIENCE STAR.

Szczegóły Losowania dla Głosujących:
Zostaną przygotowane, ciekawe nagrody, które z pewnością sprawią radość zwycięzcom.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni drogą losowania spośród wszystkich subskrybentów, którzy oddali swój głos na AUDIENCE STAR.

Ogłoszenie Wyników dla Głosujących:
Zwycięzcy losowania zostaną ogłoszeni na stronie internetowej i mediach społecznościowych Wyspa TV.

Dlaczego Warto Się Zaangażować:
Udział w głosowaniu to nie tylko możliwość wpłynięcia na wynik konkursu, ale także szansa na zdobycie ciekawych nagród. Zachęcamy więc wszystkich subskrybentów do aktywnego udziału w tej wyjątkowej akcji!

Udział Osób Nominowanych w Gali Stars Night 2024

Niniejszym informujemy, że każda osoba nominowana, pragnąca uczestniczyć w uroczystości Gali Stars Night 2024, zaplanowanej na dzień 5 października 2024 roku, zobowiązana jest do zakupu biletu wstępu. Dostępne są dwa rodzaje biletów: Standard oraz VIP, pozwalające na dopasowanie udziału do indywidualnych preferencji uczestników.

Zakup biletu jest niezbędny dla potwierdzenia obecności na Gali oraz umożliwia organizatorom zapewnienie najwyższego standardu przygotowań i obsługi wydarzenia. Wybór typu biletu zależy od Państwa preferencji dotyczących sposobu uczestnictwa w Gali.

Zachęcamy do dokonania zakupu w odpowiednim czasie, aby zapewnić sobie komfortowe uczestnictwo w wydarzeniu oraz możliwość celebracji swojego osiągnięcia w wyjątkowej atmosferze Gali Stars Night 2024.