REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PROJEKTU TELEWIZJI INTERNETOWEJ

WYSPA TV – VOD (video on demand)

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady świadczenia określonych usług projektu WYSPA TV przez firmę

Golden Rule LTD wpisaną do rejestru Companies House GOV.UK pod numerem: 12228368

jako VOD (video on demand).

§2 DEFINICJE

 1. Subskrybent - konsument, który zakupił subskrypcje na czas określony wg formularza zamówienia.

 2. Aktywacja – czynności w uruchomieniu dostępu do programów VOD (video on demand).

 3. Cennik – zestawienie cen oferowanych usług przez WYSPA TV zgodnych z zasadami naliczania i stanowiących integralną część subskrypcji.

 4. Obsługa klienta odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 5. Internetowe Centrum Obsługi Klienta WYSPA TV, dostępne pod adresem www.wyspa.tv na warunkach określonych w niniejszym regulaminie po zalogowaniu, subskrybent otrzymuje indywidualne konto, za pośrednictwem którego udostępniane są informacje dotyczące świadczonych usług.

 6. Opłata, to kwota środków pieniężnych, wpłacana przez subskrybenta na rzecz WYSPA TV jako symboliczne wsparcie projektu tworzonego przez polską społeczność integrującą Polaków na całym świecie.

 7. Subskrybent – osoba fizyczna korzystająca z usług WYSPA TV niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą ani wykonywaniem zawodu.

 8. Okres rozliczeniowy – miesięczny autoodnawialny za który subskrybent dokonuje dobrowolnych wpłat (np. direct debit) rozpoczynający się i kończący od momentu startu, liczonego do pełnego miesiąca.

 9. WYSPA TV nie przewiduje żadnych pakietów promocyjnych ze względu na przyjętą symboliczną opłatę za usługę VOD (video on demand).

 10. Ilość i zakres programów może ulegać zmianom, jednak w taki sposób aby nie wpłynął negatywnie na odbiór subskrybenta.

 11. Punkt sprzedaży dostępny na stronie internetowej www.wyspa.tv.

 12. WYSPA TV – projekt stworzony przez Golden Rule LTD zwanego twórcą, podmiotem uprawnionym do zawierania umów oraz dokonywania zmian dla dobra projektu.

 13. Rachunek – dokument finansowy wystawiony przez Golden Rule LTD, nota obciążeniowa potwierdzająca zakup subskrypcji i wysłana na adres e-mail podany przez Subskrybenta przy rejestracji.

 14. Niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć zawarcia subskrypcji o dostawę usług.

 15. Rejestracja – czynności, w tym podanie wymaganych danych w celu zawarcia umowy o korzystanie z usług WYSPA TV.

 16. Subskrypcja – umowa o świadczenie usług WYSPA TV na zasadach określonych w Regulaminie.

 17. Usługa Telewizji Internetowej w tym VOD (video on demand) – usługa świadczona drogą elektroniczną, która obejmuje dostęp do treści audiowizualnych, programów i usług dodatkowych, dostępnych na czas obowiązywania subskrypcji na warunkach w niej określonych.

 18. Zamówienie – czynności podejmowane przez Konsumenta zmierzające do skorzystania z usług dostępnych na stronie www.wyspa.tv.

  §3 WARUNKI SUBSKRYPCJI

 1. Usługa świadczona jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy WYSPA TV projekt tworzony przez Golden Rule LTD a Konsumentem, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Umowę o świadczenie usług zawiera się w formie elektronicznej, w tym za pośrednictwem środków na odległość zgodnie z literą prawa i potwierdzeniem zawarcia umowy wysłany na podany adres e-mail (należy pamiętać o sprawdzaniu zakładki „spam”).

 3. Na podstawie podanych danych oraz akceptacji Regulaminu następuje automatyczna rejestracja.

§4 ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. WYSPA TV świadczy usługi udostępniania autorskich programów telewizyjnych przez Internet oraz związanych z nimi usług i opcji dodatkowych.

 2. Zarówno udostępnianie, jak i wycofywanie programów nie wymaga zmiany umowy ani uprzedniego powiadamiania o tym Subskrybenta.

 3. Wszystkie programy w których uczestniczą zaproszeni goście są tworzone na potrzeby WYSPA TV oraz Golden Rule LTD. Oznacza to, że wyrażenie zgody na udział w programie jest jednoznaczne z pełną akceptacją i nie wymaga dodatkowej autoryzacji do publikacji na wszystkich platformach należących do WYSPA TV oraz Golden Rule LTD.

 4. WYSPA TV będzie rozszerzać zakres usług dostępnych w ofercie i funkcjonalności w miarę powstawania nowych możliwości technicznych bez konieczności zmiany Regulaminu, a szczegółowe informacje na temat zakresu dostępnych usług są dostępne na stronie www.wyspa.tv.

 5. Usługa dostępna globalnie, a Subskrybenci mogą korzystać w takim zakresie i na takich warunkach jak określają im dostawcy internetu różnych krajów, stosownie do miejsca zamieszkania.

 6. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - treści audiowizualne dostępne w usłudze stanowią utwory podlegające ochronie zgodnie z przepisami prawa. WYSPA TV stosuje systemy autoryzacji oraz szyfrowania treści. Rozpowszechnianie, rozprowadzanie, kopiowanie, dystrybucja oraz publiczne odtwarzanie programów lub usług dodatkowych dostępnych w ramach usługi lub wykorzystywanie dostępnych w nich treści w innych celach niż osobisty użytek jak również wszelka inna ingerencja w treść lub formę utworów nadawanych w ich ramach SĄ ZABRONIONE.

 7. Do odbioru usług niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do internetu (komputer, tablet lub telefon komórkowy typu smartphone).

 8. Golden Rule LTD dla projektu WYSPA TV dokłada należytej staranności aby chronić prywatność i dane osobowe oraz podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo korzystania z usług, jednak nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania wszystkich zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci internetowej, w tym ryzyka sprzecznej z prawem ingerencji osób nieuprawnionych.

§5 OBOWIĄZKI SUBSKRYBENTA

 1. Subskrybent zobowiązuje się do:

  a/ nie kopiowania Programów w całości lub części w celach przekraczających zakres własnego użytku osobistego, w szczególności jeżeli łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych,

  b/ korzystania z usług zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi subskrybenta odrębnymi warunkami świadczenia usług oraz obowiązującym prawem, w tym nie naruszania prywatności lub dóbr osobistych innej osoby,

  c/ nie udostępniania usługi i nie wykorzystywania jej komercyjnie na rzecz osób trzecich, bez zgody twórców WYSPA TV.

 2. Za naruszenie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Subskrybent ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, określonych obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych oraz praw autorskich i pokrewnych.

§6 ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. WYSPA TV ma prawo zawiesić świadczenie usług w całości lub wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Subskrybenta do zaprzestania naruszeń jeżeli takowe zaistnieją.

 2. Wznowienie świadczenia usług następują po ustaniu wszystkich przyczyn zawieszenia. WYSPA TV może uzależnić wznowienie świadczenia usług od pisemnego wniosku Subskrybenta.

§7 ZMIANA WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Regulamin, cennik, umowa oraz odrębne warunki świadczenia usług, mogą ulegać zmianom w zależności od sytuacji, potrzeb projektu oraz w przypadku zmiany prawa lub na skutek uzasadnionych zmian technicznych oraz technologicznych lub niezależnych od WYSPA TV zmian programowych.

 2. Zawiadomienie o wszelkich zmianach każdorazowo będzie publikowane na stronie www.wyspa.tv w zakładce „Aktualności”.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin WYSPA TV jest udostępniony na stronie www.wyspa.tv w formie umożliwiającej jego przeczytanie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

 3. Administratorem danych osobowych jest WYSPA TV projekt (Zarząd Golden Rule LTD).

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30/05/2021 r.